Jiraya  - Minato - Naruto - Rock Lee - Sasori

Valor: R$ 5,00

                      

Hashirama - Raikage - Kabuto - Madara  - Tobi

+ Jutsu especial

Valor: R$ 10,00

               

Hidan    -    Kisame       -      Madara Susano  -  Minato Bijuu - Naruto Mod Bijuu

+ jutsu especial

       Valor: R$ 15,00

  Sasuke Susano 1  -  Sasuke Susano 2     -      Itachi Susano 1   -

Itachi Susano 2   -  Madara Susano 2

+ jutsu especial

Valor: R$ 20,00